Regulamin

 • 1 [Postanowienia ogólne]
 • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu internetowego w domenie somaticfields.com przez Użytkowników, w szczególności dotyczące warunków zawierania i rozwiązywania umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, rejestracji Użytkowników, usług świadczonych przez Serwis oraz dostępu do treści zawartych na stronie tegoż Serwisu, a także zasady postępowania reklamacyjnego.
 • W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • Właścicielem Serwisu internetowego umieszczonego pod adresem somaticfields.com jest Administrator – Jakub Stępnik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą J.S. Rehabilitacja i Sport, NIP: 1251366319, ul. Długa nr 27, lok. 78 05-220 Wołomin, adres do korespondencji elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 2 [Definicje]
 1. Serwis– strona internetowa somaticfields.com, na której zamieszczono niniejszy Regulamin funkcjonująca w formie internetowej platformy.
 2. Administrator– Jakub Stępnik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą J.S. Rehabilitacja i Sport, NIP: 1251366319, ul. Długa nr 27, lok. 78 05-220 Wołomin,
 3. Użytkownik– odwiedzający, który rozpoczął korzystanie z Serwisu lub jego poszczególnych funkcji lub osoba, która przeszła procedurę rejestracji.
 4. Ekspert– Specjalista w określonej dziedzinie o udowodnionych kwalifikacjach zawodowych, któremu Administrator przypisał rolę Eksperta.
 5. Konto Użytkownika– podstrona Serwisu dostępna dla Użytkownika po dokonaniu jednorazowej rejestracji, za pośrednictwem której Użytkownik może korzystać z określonych Usług dostępnych w ramach Serwisu.
 6. Rejestracja– jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika konta u Administratora, dokonana z wykorzystaniem panelu rejestracyjnego udostępnionego na stronie Serwisu.
 7. Usługi– wszelkie usługi świadczone przez Ekspertów współpracujących z Administratorem za pośrednictwem Serwisu.
 8. Utwór – Nagranie audiowizualne opublikowane na stronach Serwisu
 9. Spotkanie – Wydarzenie udostępnione na stronach Serwisu, odbywające się w czasie rzeczywistym z możliwością uczestnictwa użytkowników.
 10. Tematyka – łączna nazwa na zbiór powiązanych ze sobą Utworów i Spotkań, zbliżonych zakresem omawianych zagadnień – np. fizjoterapia, medytacja, samorozwój, praca z ciałem, praca z emocjami, medycyna, medycyna naturalna, zdrowie, profilaktyka zdrowotna.
 11. Zawarcie umowy – wykupienie jednego z pakietów dostępnych na stronach Serwisu.
 • 3 [Zasady korzystania z Konta Użytkownika]
 1. Administrator przyznaje użytkownikom prawo do korzystania z funkcjonalności Serwisu w zakresie i celu umożliwiającym dostęp do Utworów, Spotkań oraz rejestracji na warsztaty stacjonarne a także do usług powiązanych z realizacją powyższych celów.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu jest rejestracja konta w Serwisie. W celu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, adres, adres internetowy, myślę ,że te dane w zupełności powinny wystarczyć.
 3. Administrator ma prawo ustalać różne kwoty płatności za zapewnienie użytkownikom dostępu do poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Odbywa się to w szczególności poprzez system zakupu pakietów. Rodzaje pakietów omówione są w dalszej części Regulaminu.
 4. Użytkownik za pośrednictwem utworzonego Konta może:
 5. dokonać zakupu jednego z prezentowanych na Serwisie nagrań bądź określonej tematyki.
 6. uczestniczyć w spotkaniach online związanych z tematyką Serwisu
 7. kontaktować się w celach związanych z wyjazdami stacjonarnymi
 8. Wszelka korespondencja między uczestnikami tejże komunikacji odbywa się wyłącznie za pośrednictwem interfejsu dostępnego w ramach Serwisu lub w dalszej części, w ramach korespondencji elektronicznej.
 9. Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie i przynajmniej raz skorzystał z jednej z Usług dostępnych w ramach Serwisu, tym samym otrzymał dostęp do funkcjonalności Konta Użytkownika, ma możliwość:
 10. przeglądania historii transakcji
 11. wystawienia opinii
 12. płatności za Usługi
 13. edycji danych profilowych,
 14. aktualizacji danych rozliczeniowych do faktury,
 15. zmiany hasła,
 16. pobrania faktury za usługi płatne z opcją przeglądania pełnej historii płatności.
 17. Konto Użytkownika posiada integrację z systemem do automatycznej wysyłki wiadomości e-mail, co oznacza, że Użytkownik na powiązany ze swoim kontem adres e-mail będzie otrzymywał powiadomienia z informacją w zakresie zamawianych usług.
 18. Wszelkie informacje i materiały o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym dostępne w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do skorzystania z usług któregokolwiek z Ekspertów.
 • 4 [Zakres usługi]
 1. W ramach Serwisu Użytkownik może zakupić dostęp do nagrania audiowizualnego ujętego na łamach Serwisu, zwanego w niniejszym Regulaminie Utworem.
 2. Użytkownik ma dostęp do określonego Utworu zgodnie z rodzajem wykupionego pakietu, w szczególności Administrator może udostępnić Utwór do jednokrotnego odtworzenia bądź umożliwić wielokrotne odtwarzanie w przypadku pakietów zakupywanych na określony czas.
 3. Regulacje ujęte we wcześniejszych punktach mają analogiczne zastosowanie w przypadku wykupienia pakietu dotyczącego określonej tematyki bądź jej części a także wykupienia pakietu umożliwiającego korzystanie z całej zawartości Serwisu.
 4. Poszczególne Utwory mogą wchodzić w ramy różnych tematyk, wykupienie pakietu do jednej z tematyk nie daje możliwości odtworzenia nagrań spoza tej tematyki. O sposobie przyporządkowania Utworów do określonych tematyk decyduje Administrator.
 5. Szczegółowe określenie zakresu udostępnianych treści w ramach wykupionej usługi znajduje się w opisie konkretnego pakietu.
 6. Utwory znajdujące się na łamach Serwisu stanowią własność Administratora. Zabronione są jakiekolwiek działania naruszające prawa do utworów, w szczególności zaś kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie lub dystrybucja tych nagrań. Użytkownik może korzystać z Utworów wyłącznie w zakresie własnych potrzeb z wyłączeniem osób trzecich. W przypadku naruszenia powyższych zasad, Administrator może dochodzić roszczeń na drodze cywilnej.
 7. Użytkownik wykupując dostęp jest zobowiązany zapewnić, że posiada Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem umożliwiającym odtworzenie nagrań. W celu weryfikacji możliwości technicznych posiadanego sprzętu, należy sprawdzić, czy urządzenie Użytkownika odtwarza jedno z darmowych nagrań ujętych w Serwisie.  
 • 5 [Uczestnictwo w spotkaniach online]
 1. W ramach Serwisu organizowane będą spotkania w czasie rzeczywistym o temacie zbieżnym z zakresem Serwisu, zwane dalej Spotkaniami.
 2. Uczestnictwo w spotkaniach odbywa się za pośrednictwem oprogramowania do wideokonferencji: ZOOM. Informacje techniczne dotyczące tej platformy znajdują się stronie https://zoom.us/
 3. Każde Spotkanie jest przez Administratora przypisane do określonej tematyki.
 4. Administrator umożliwia uczestnictwo w Spotkaniu za pośrednictwem Serwisu. Warunkiem uczestnictwa jest wykupienie dostępu do Spotkania. Z zastrzeżeniem możliwości technicznych Serwisu, Administrator umożliwia uczestnictwo w Spotkaniu po uprzednim wykupieniu dostępu do danego Spotkania, lub w ramach wykupionych pakietów w zakresie określonym w danym pakiecie.
 5. Podczas Spotkania Ekspert nie ma wglądu do danych osobowych uczestników (w tym w zakresie ich wizerunku) poza przyjętym przez nich pseudonimem (który może być tożsamy z loginem do Serwisu).
 6. O sposobie prowadzenia określonego Spotkania, szczegółowych treściach, dynamice i innych elementach zależnych od Eksperta, decyduje Ekspert.
 7. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Spotkaniu z przyczyn nieleżących po stronie Administratora bądź Eksperta i zgłoszenia tego faktu po dacie Spotkania, Użytkownikowi nie należy się zwrot pieniędzy.
 8. Użytkownikowi, który wykupił pakiet umożliwiający między innymi uczestnictwo w Spotkaniu (bądź Spotkaniach), w przypadku braku możliwości uczestnictwa w Spotkaniu z przyczyn nieleżących po stronie Administratora bądź Eksperta nie należy się zwrot pieniędzy.
 • 6 [Zapisy na warsztaty stacjonarne]
 1. Administrator w ramach swojej działalności organizuje również warsztaty stacjonarne o tematyce zbieżnej z zakresem Serwisu.
 2. Serwis umożliwia osobom zarejestrowanym dokonanie zgłoszenia na wybrane warsztaty stacjonarne.
 3. W celu zgłoszenia na warsztaty stacjonarne, osoba zarejestrowana jest obowiązana podać niezbędne dane rozliczeniowe (imię, nazwisko, adres), jednak należy liczyć się z możliwością złożenia oświadczenia co do stanu zdrowia. Wynika to z faktu, iż forma, zakres bądź intensywność niektórych warsztatów może być niewskazana bądź niebezpieczna dla osób cierpiących na pewne schorzenia. Szczegółowość przekazywanych informacji ujęta jest w formularzu zgłoszeniowym.
 4. W ramach Serwisu możliwa jest jedynie rejestracja na warsztaty stacjonarne, dokonanie płatności oraz pozyskiwanie informacji dotyczących warsztatów stacjonarnych.
 5. Aby zapisać się na warsztat należy dokonać opłaty rezerwacyjnej - „zaliczki” - zgodnej z informacją podaną przy zapisie. Opłata rezerwacyjna „zaliczka” nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku odwołania rezerwacji na krócej niż 30 dni przed rozpoczęciem warsztatu Uczestnik zobowiązany jest ponieść koszt 50% wartości warsztatu oraz noclegu.
 7. W przypadku odwołania rezerwacji na krócej niż 7 dni przed rozpoczęciem warsztatu Uczestnik zobowiązany jest ponieść 100% kosztu warsztatu oraz noclegu.
 8. Wpłata opłaty rezerwacyjnej „zaliczki” jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. 
 • 7 [Pakiety]
 1. W ramach serwisu dostępne są następujące pakiety:
  • Pakiet dostępu czasowego. Po wykupieniu tego pakietu, dana osoba ma możliwość korzystania i dostępu do wykupionych materiałów okres wskazany w opisie pakietu. Szczegóły dotyczące zakresu pakietu znajdują się w opisie konkretnego pakietu.
  • Pakiet tematyczny – Po wykupieniu tego pakietu, osoba ma możliwość korzystania i dostępu do pakietu szkoleń on-line, webinarów w wybranym przez siebie zakresie przez okres wskazany w opisie pakietu. Szczegóły dotyczące zakresu pakietu znajdują się w opisie konkretnego pakietu.
 2. W momencie wykupienia jednego z wyżej opisanych pakietów, zostaje zawarta Umowa. Jest ona umową na czas określony wyznaczony terminem (data ważności pakietu) bądź trwa do zapoznania się z wydarzeniem, do którego dostęp został wykupiony. Rozwiązanie umowy przed upływem terminu może nastąpić, jeśli z przyczyn leżących po stronie Administratora bądź Eksperta nie ma możliwości skorzystania z wykupionego pakietu.

 

 • 8 [Komentarze i uwagi]
 1. W ramach poszczególnych podstron Serwisu Administrator może udostępnić przestrzeń na umieszczanie komentarzy bądź opinii. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia komentarza lub opinii jeśli będą one sprzeczne z ideą i celami Serwisu.
 2. W Serwisie obowiązuje całkowity zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym
 • 9 [Płatność za Usługi]
 1. W ramach Serwisu oferowane są zarówno Usługi płatne, jak i darmowe. Informacje na temat opłat dotyczących poszczególnych Usług znajdują się w aktualnie obowiązującym cenniku opublikowanym i ogólnie dostępnym w Serwisie i jej poszczególnych podstronach.
 2. Płatność za usługi świadczone przez Serwis jest dokonywana przez Użytkownika:
 3. przelewem internetowym bezpośrednio na konto bankowe
 4. przelewem poprzez platformę PayU
 5. poprzez system płatności PayPal
 6. za pomocą karty kredytowej

 

 • 10 [Zakres odpowiedzialności]
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z:
 2. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Administrator dysponuje,
 3. braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Administratora niezależnych,
 4. awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania po stronie Użytkownika,
 5. niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Użytkownika,
 6. wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika,
 7. utraty danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora,
 8. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu,
 9. oznaczenia wiadomości od Administratora do Użytkownika lub od Użytkownika do Administratora jako Spam,
 10. niezastosowania się przez Użytkownika do Regulaminu.
 11. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za wykorzystywanie treści prezentowanej w Utworach na własną rękę bez nadzoru specjalisty, w szczególności jeśli istnieją przeciwskazania zdrowotne do wykonywania określonych czynności. Klient przyjmuje do wiadomości, że metody i treść prezentowanych nagrań mają charakter ogólny i odnoszą się do przykładowej osoby fizycznej. Administrator przestrzega, że stosowanie metod opisanych w materiałach udostępnionych w Serwisie bez kontaktu ze specjalistą (np. lekarzem bądź rehabilitantem) może spowodować pogorszenie stanu zdrowia, jeśli istnieją przeciwskazania zdrowotne i nie ponosi za taki uszczerbek na zdrowiu odpowiedzialności.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje lub szkody wyrządzone Użytkownikowi lub stronom trzecim w wyniku nieprawidłowego użycia Serwisu lub niemożności korzystania z Serwisu lub poszczególnych jego funkcjonalności. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za tzw. utracone korzyści, szkodę ekonomiczną itp.
 13. W przypadku zmiany danych osobowych Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tejże zmianie Administratora, w przypadku zmiany adresu e-mail pod rygorem uznania wiadomości przychodzących na poprzedni adres za skutecznie otrzymanych.
 • 11 [Prawo odstąpienia od umowy]
 1. Użytkownik, będący konsumentem (Konsument) może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Odstąpienie może być złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Administrator ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Zwrotu płatności Administrator dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Administratora z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli po wykupieniu określonego pakietu korzystał on z niego, przyjmuje się w taki wypadku, że Usługa, za którą Konsument zapłacił została zrealizowana.
 • 12 [Postępowanie reklamacyjne]
 1. W celu zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, niezbędne jest przesłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. reklamacji, wraz ze wskazaniem:
 2. danych Użytkownika składającego reklamację, w szczególności podanie jego adresu elektronicznego,
 3. zwięzłego opisu zgłaszanych zarzutów wraz z uzasadnieniem,
 4. proponowanego przez Użytkownika sposobu usunięcia zgłaszanych naruszeń.
 5. W przypadku złożenia reklamacji nie zawierającej wskazanych elementów, Użytkownik będzie poproszony o ich uzupełnienie.
 6. Każda reklamacja z żądaniem zwrotu środków za Usługę, której jakość nie jest dla Użytkownika satysfakcjonująca, jest rozpatrywana przez Administratora indywidualnie.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie do 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia wraz z uzasadnieniem przyjętego stanowiska. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 2 oznacza uznanie reklamacji przez Administratora.
 • 13 [Naruszenie zasad Regulaminu]
 1. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego pozbawienia Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu w przypadku:
 2. naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 3. udostępnienia przez Użytkownika hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim.
 4. W przypadku zaprzestania możliwości korzystania z Serwisu z przyczyn wskazanych w ust. 1 Administrator zachowuje prawo do zachowania uiszczonej opłaty.
 • 14 [Ochrona danych osobowych]

Zasady ochrony danych osobowych Klientów są określone w Polityce Prywatności i dostępne są pod następującym adresem: www.somaticfields.com

 • 15 [Postanowienia końcowe]
 1. Administrator Serwisu jest uprawniony do dokonania zmian niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej treści na stronie Serwisu.
 3. Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na zmiany niniejszego Regulaminu powinni powiadomić o tym Administratora poprzez wypowiedzenie umowy w ciągu 30 dni od dnia poinformowania o zmianach.
 4. Pakiety zakupione przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane będą według jego dotychczasowych postanowień.
 5. Użytkownik korzystając z Serwisu automatycznie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
 6. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Bądź z nami!
Dostawaj informacje na maila

Znajdź nas

530 076 227

biuro@somaticfields.com